Bankräddning i EU - banken tar vinsten, du tar förlusten

Nu är bankräddningspaketet klubbat i riksdagen:

riksdagen.se/sv/Dokument-Lag … 516/FiU17/

Tidigare har bankerna räddats av staten, men nu kan de även räddas av bankkunderna.
“Bail-out” har ersatts/kompletterats med “bail-in”.

Enkelt uttryckt: Bankerna tar ingen somhelst egen risk, och tar hela vinsten.
Men du som bankkund tar en stor risk, och blir den som betalar i slutändan.

Vid en kris ska banken få ta sina kunders kapital för att rädda sig själva (”bail in”).

Bitcoin blev just ännu viktigare. Och medierna är tysta som vanligt.

Mer läsning:

activistpost.com/2015/12/jan … urope.html

globalresearch.ca/a-crisis-w … se/5498376

Inte för att jag är speciellt insatt men jag trodde att bail-in bara gällde innehav större är instättningsgarantin. Dvs. alla vi som har mindre än 100.000 EUR på kontot behöver inte oroa oss.

[quote]Finansieringsarrangemang
I Sverige finns i dag två olika system för finansiering av offentliga ingripanden i problemdrabbade finansiella företag, dels stabilitetsfonden som kan användas för att ge stöd till kreditinstitut om det bedöms nödvändigt för att värna den finansiella stabiliteten, dels insättningsgarantifonden som används för att finansiera skyddet av insättningar.
Efter införlivandet av krishanteringsdirektivet ska statliga insatser i samband med generella finansiella kriser och vid kriser i enskilda finansiella företag finansieras ur tre separata fonder.
Statliga åtgärder som avser företag i resolution ska finansieras med medel ur en nybildad resolutionsreserv. Förebyggande statliga stödåtgärder som vidtas i förhållande till kreditinstitut som inte är föremål för resolution (t.ex. garantier och kapitaltillskott som ges i förebyggande syfte) ska finansieras med medel ur stabilitetsfonden. Fonden ska även kunna användas för att finansiera statligt stöd till företag i resolution genom användning av de statliga stabiliseringsverktygen. Insättningsgarantifonden ska användas för att finansiera ersättningar från insättningsgarantin samt det skydd som garanterade insättare har i resolution.[/quote]

Insättningsgarantin gäller i den mån Insättningsgarantifonden har tillräckliga medel, vilket den inte är garanterad att ha.

Insättningsgarantin är ett politiskt verktyg designat för att lugna folks oro gällande riskhantering i bankväsendet så att banker kan ta på sig större risker åt sina användare än vad deras användare vill att dem skall göra - Inte ett verktyg designat för att skydda konsumenterna när allt går på röven.

Ta en snabb funderare, hur mycket pengar tror du sverige har råd att avvara till att lägga i en sådan fond?

Jag tvivlar på att det är tillräckligt och om du kollar runt bland andra EU länder så hittar du bland annat att grekland har en sådan, men den verkar inte funka allt för bra för dem där borta, eller vad tror ni?

Om insättningsgarantin hade utbetalts av centralbanken och centralbanken genom lag var tvingad att skapa pengarna vid behov så hade den fungerat i den mån att den kan ge dig siffror i en databas, men köpkraften hos dem siffror kommer vid ett systemfel att minska, och det är bara siffrorna du är garanterad, inte köpkraften.

Om vi skall vara helt ärliga så får du en del av vinsten i form av ränta på insatt kapital. Att köpkraften på det kapitalet minskar i takt med att dem skapar nya skulder genom lån och därmed spär på inflationen är illa, men om man gillar stora siffror i databaser så antar jag att vi får det som vinst till slut.

Mer förtydlingar: riksdagen.se/sv/Dokument-Lag … 1995-1571/

[quote]9 § Ersättning enligt garantin betalas av garantimyndigheten.

Ersättningar ska betalas ut inom 20 arbetsdagar från det att

  1. Finansinspektionen meddelar ett sådant beslut som avses i 8 § första stycket 1,
  2. institutet försätts i konkurs, eller
  3. en myndighet som avses i 8 § andra stycket förklarat att
    insättningar hos institutet är indisponibla.

På ansökan av garantimyndigheten får Prövningsnämnden för stöd
till kreditinstitut, om det finns synnerliga skäl, förlänga
tidsfristen med högst tio arbetsdagar.

Utbetalning får göras på det sätt som garantimyndigheten anser
är lämpligt
. Garantimyndigheten får i detta syfte öppna ett
konto i insättarens namn i ett annat kreditinstitut. Lag (2011:829).

10 § Den som har en insättning i ett svenskt institut förlorar sin
rätt till ersättning, om han inte gör anspråk på ersättningen innan
han har förlorat sin rätt till utdelning i institutets konkurs.[/quote]

Uppenbarligen får dem lov att utbetala ditt belopp lite hur dem känner för det, så länge det sker inom 20 arbetsdagar och systemet som är sagt att vara helt automatiskt kräver enligt lag att du aktivt kontaktar dem och gör anspråk på din ersättning. Osäker på vad det faktist innebär, men jag hade inte klagat om min bank går under och garantimyndigheten gör en bitcoin utbetalning till mig :smiley:

Även om det är så idag så är det en enkel sak att justera beloppsgränsen när det behövs.
Nu är ju ramverket på plats, en justering till exempelvis 10 000 euro är snabbt gjort.

Från första länken ovan:

========================================
And as we have seen in the past, these rules can change overnight in the midst of a major crisis.

So they may be promising that those with under 100,000 euros will be safe right now, but that doesn’t necessarily mean that it will be true.

youtube.com/watch?v=Xda78gNm72o

:wink:

Här är en debattartikel om reglerna för bankräddning:

kristianstadsbladet.se/debat … struktion/

Obervera att det är en debattartikel i en liten lokaltidning skriven av en privatperson,
inte en ledare på en väl synlig sida på någon av de större dagstidningarna.

Antingen måste bankerna låna in likviditetsöverskottet till http://www.huiput.fi/pikavippi/ (veckovis (köp av skuldcertificat) eller placering över natten (dagsräntan)), eller så måste de hålla kontanter. Eftersom att hålla kontanter är dyrt sker likviditetsöverskottsplaceringen därför genom inlåning (framför allt över natten) till huiput via dagräntan (finjusterande operationer).